Jak wygląda rozwód?

jak wygląda rozwód

jak wygląda rozwód

Jak wygląda rozwód?


Decyzja o rozwodzie jest jedną z najcięższych jaką można podjąć będąc w związku. Sprawy nie ułatwia fakt, iż postępowanie rozwodowe jest dość sformalizowanym rodzajem procesu cywilnego, rządzącym się ściśle określonymi zasadami. To jak wygląda rozwód zależy w dużej mierze od tego czy małżonkowie są zgodni co do najważniejszych kwestii (chęci rozstania, orzeczenia o winie za rozpad małżeństwa, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej itp) czy też są ze sobą mocno skłóceni pozostają w sporze co do tych zagadnień. Nie sposób zatem przedstawić jednego, uniwersalnego schematu każdego postępowania rozwodowego. Są jednak pewne elementy, które występują w każdym procesie rozwodowym

1. Pozew rozwodowy


Każde postępowanie rozwodowe musi się rozpocząć od sporządzenia pozwu o rozwód. Proces rozwodowy nie rozpocznie się bez złożenia formalnego, spełniającego wszystkie prawem przewidziane wymagania, pisma wszczynającego postępowanie. Pozew rozwodowy wraz z załącznikami, w dwóch egzemplarzach, składa się do Sądu Okręgowego.

Zwróć uwagę

Pozew o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego co powinien zawierać pozew o rozwód oraz jakie dokumenty należy do niego załączyć znajdziesz w następujących wpisach:

Wzór pozwu o rozwód znajdziesz we wpisie Podanie o rozwód.

2. Jak wygląda rozwód na sali sądowej?


Bardzo często klienci pytają mnie jak wygląda rozwód już na samej sali sądowej. Jak należy się zachować w stosunku do sędziego i drugiej strony postępowania. Sale sądowe, w których przeprowadzane są postępowania rozwodowe praktycznie zawsze wyglądają tak samo. Na środku sali, na podniesieniu, znajduje się miejsce, w którym siedzi skład orzekający rozstrzygający naszą sprawę.

Ważne!

W sprawie rozstrzygającej rozwód Sąd zawsze orzeka w składzie trzy osobowym – jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników.

Patrząc na wprost, w stronę sędziów, po lewej stronie ustawiona jest ława dla powoda i ewentualnie jego pełnomocnika, a po prawej stronie wyznaczone jest miejsce dla pozwanego i ewentualnie jego pełnomocnika.

Na środku pomieszczenia znajduje się mównica dla świadków. Na sali sądowej są również często ustawione ławki dla ewentualnej publiczności.

jak wygląda rozwód

jak wygląda rozwód

3. Przesłuchanie stron i świadków


Co do zasady obowiązkowym elementem każdej sprawy rozwodowej jest przesłuchanie rozstających się małżonków. Zeznania będzie jako pierwszy składał powód, a następnie pozwany. Sąd będzie zadawał pytania, które będą miały na celu ustalenie czy między małżonkami nastąpił już zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd zobligowany jest ustalić czy wszelkie więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze zostały między rozstającymi się małżonkami już zerwane.

Ważne!

Dowód z przesłuchania Stron jest w postępowaniu rozwodowym obowiązkowy. Sąd może zrezygnować z przesłuchania stron tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak np zły stan zdrowia jednego z małżonków. 

To czy będą wzywani i przesłuchiwani jacyś świadkowie zależy już od okoliczności konkretnej sprawy. To jak wygląda rozwód w takim wypadku zależy już od wielu dodatkowych zmiennych, taki jak np czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, czy strony zgadzają się co do kwestii orzeczenia o winie itp. Jeżeli strony są zgodne i nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to bardzo prawdopodobne jest, iż postępowanie zakończy się na jednej rozprawie, po przesłuchaniu wyłącznie samych stron.

4. Ogłoszenie wyroku


Ogłoszenie przez sąd wyroku nastąpi po zamknięciu rozprawy i przeprowadzeniu przez sąd tzw “narady sędziowskiej”. Na czas przeprowadzania narady, wszystkie osoby znajdujące się na sali sądowej (za wyjątkiem protokolanta) zostaną poproszone o opuszczenie sali. Co do zasady gdy sąd zakończy już naradę i podejmie decyzję jaki wyrok powinien zostać wydany, Strony zostaną znów wezwane na salę sądową w celu wysłuchania wyroku. Sąd może również odroczyć wydanie wyroku i wyznaczyć termin jego ogłoszenia na późniejszy okres.

Ważne!

W czasie ogłaszania wyroku, wszystkie obecne na sali osoby powinny powstać i wysłuchać w ciszy rozstrzygnięci. Po ogłoszeniu sentencji wyroku, sąd przedstawi jego krótkie uzasadnienie. W czasie przedstawiania uzasadnienia strony mogą już usiąść. 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *