rozwód w Polsce

rozwód w Polsce

rozwód w Polsce

Jak uzyskać rozwód w Polsce?


Uzyskanie rozwodu w Polsce możliwe jest jedynie na drodze sądowej. Nawet najbardziej zgodni małżonkowie nie mogą niczym w amerykańskich filmach udać się np do notariusza aby rozwiązał ich małżeństwo. Nie ma również możliwości zakończenia związku małżeńskiego na drodze jakiejkolwiek umowy. Jedynym rozwiązaniem aby uzyskać rozwód w Polsce jest skierowanie pozwu o rozwód do sądu okręgowego. To jednak jak będzie przebiegał i ile się toczył sam proces rozwodowy, zależy już w dużej mierze od samych małżonków, ich oczekiwań czy też wzajemnego nastawienia.

Więcej informacji na temat tego jakie wymogi powinien spełniać pozew o rozwód oraz wzór pozwu o rozwód znajdziesz w następujących artykułach:

Kto może uzyskać rozwód w Polsce?


Z pozwem o rozwód w Polsce mogą wystąpić wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Sytuacja komplikuje się jednak gdy jedno z małżonków nie ma polskiego obywatelstwa lub też gdy małżonkowie zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej. Wówczas rodzi się pytanie co trzeba zrobić aby uzyskać rozwód w Polsce?

Zwróć uwagę!

Gdy oboje małżonków jest obywatelami polskim i oboje mają miejsce zamieszkania w Polsce, to rozwód może być przeprowadzony wyłącznie w Polsce. 

Rozwód w Polsce może być również przeprowadzony gdy, spełniona jest chociażby jedna z poniżej wskazanych przesłanek:

  • oboje małżonków posiada obywatelstwo polskie;
  • małżonek, który występuje z pozwem o rozwód ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania w Polsce;
  • małżonek, który występuje z pozwem o rozwód jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania w Polsce;
  • gdy w przeszłości ostatnie miejsce zamieszkania małżonków (miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu) było na terenie Rzeczypospolitej i teraz chociażby jeden z nich nadal przebywa w Polsce.

Jak zatem widać nie tylko obywatele RP mogą ubiegać się o rozwód w Polsce.

Do którego sądu złożyć pozew o rozwód w Polsce?


Zgodnie z treścią art. 41 kodeksu postępowania cywilnego

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

W pierwszej kolejności należy zatem złożyć pozew rozwodowy do sądu okręgowego, w którym rozstający się małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. 

Dopiero jeżeli nie ma takiego miejsca, pozew o rozwód może zostać złożony w miejscu zamieszkania pozwanego czyli małżonka przeciwko, któremu składany jest pozew.

Ostatnim miejscowo właściwym sądem będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka, który domaga się rozwodu i składa pozew.

Zwróć uwagę!

W każdym wypadku, bez względu na miejsce zamieszkania małżonków na terenie RP, właściwy jest sąd okręgowy a nigdy sąd rejonowy!

Jak szybko można uzyskać rozwód w Polsce?


W zależności od relacji panującej między stronami oraz kwestii jakie w takim postępowaniu mają być rozstrzygane postępowanie rozwodowe może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy a nawet lat. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i są zgodni co do kwestii winy za rozpada małżeństwa to rozwód w Polsce może się zakończyć nawet na jednej rozprawie. Jeżeli jednak rozchodzący się małżonkowie są w silnym sporze i zamierzają ze sobą walczyć np o to kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, to trzeba się liczyć z postępowaniem, które może trwać wile miesięcy.

Czynnikiem, który ma również niezwykle duże znaczenie jeśli chodzi o długość postępowania rozwodowego jest samo miejsce, w którym taki proces rozwodowy ma się toczyć. Chodzi tu głównie o obciążenie samego sądu, które ma wpływ na terminy wyznaczanych rozpraw. Jeżeli bowiem postępowanie rozwodowe ma się toczyć przykładowo w Krakowie, to należy się liczyć z tym, iż przerwa między jedną a drugą rozprawą będzie wynosiła od ok 2 do nawet 5 miesięcy! Jeżeli natomiast postępowanie będzie się toczyło w okręgu mniejszego sądu to terminy rozpraw będą z pewnością szybciej wyznaczane.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *