Prawo rodzinne niestety nieubłaganie łączy się z prawem spadkowym. Spadek to dość ogólne hasło, które kryje w sobie wiele zagadnień. W niniejszym artykule pod hasłem spadek wskażę jakie są możliwości uzyskania “prawa” do spadku.

Spadek – stwierdzenie nabycia spadku.

 

Najtańszą ale niestety nie najszybszą metodą uzyskania potwierdzenia naszego tytułu do spadku jest założenie sprawy w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku.

Ważne! Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Podczas postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd sam weryfikuje kto jest spadkobiercą. Sąd w szczególności będzie ustalał czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wezwie do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd wówczas dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Adwokat kraków to hasło, które powinno się pojawić w Twojej głowie przed zwróceniem się do sądu. Adwokat pomoże Ci bowiem przygotować się do sprawy oraz zebrać wszystkie wymagane dokumenty.

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy :

 • oznaczyć sąd, do którego jest skierowany wniosek,
 • oznaczyć rodzaj pisma,
 • wskazać wszystkich zainteresowanych w sprawie – spadkobierców ustawowych albo testamentowych oraz nr PESEL wnioskodawcy,
 • dokładnie określić żądanie i przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie,
 • dołączyć dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (np akt zgonu, akt urodzenia wnioskodawcy),
 • wykazać interes prawny w zgłoszonym żądaniu stwierdzenia nabycia spadku, chyba że interes ten jest oczywisty (np. w przypadku spadkobiercy),
 • przytoczyć okoliczności uzasadniające właściwość miejscową sądu,
 • dołączyć dowód uiszczenia opłaty stałej w kwocie 50 zł oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł.

 

Pamiętaj! Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku możesz też dołączyć wniosek o zabezpieczenie spadku, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może być połączony z wnioskiem o dokonanie otwarcia i ogłoszenia testamentu. 

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd orzecze o nabyciu spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. Ponadto sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu (jeżeli takowy zapis był sporządzony).

Spadek – poświadczenie dziedziczenia.

 

Zdecydowanie szybszą (lecz trochę bardziej kosztowną) metodą potwierdzenia tytułu do spadku jest uzyskanie poświadczenia dziedziczenia. Poświadczenie dziedziczenia wydawane jest przez notariusza.

Ważne! Osobą, która może wybrać się do notariusza o poświadczenie dziedziczenia jest każda osoba, które może wchodzić w rachubę jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy, a także osoba, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny.

Notariusz odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

 1. w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 2. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 3. w sprawie brak jurysdykcji krajowej.

Pamiętaj! Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *